Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών έργων σε επιλεγμένες θέσεις των περιοχών Καλαμίτσι,
Χορτάτα, Βαυκερή, Σύβρος, καθώς και άλλων περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν βλάβες και
φθορές στο οδικό δίκτυο, οι οποίες ελλοχεύουν κινδύνους για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται: αποκατάσταση καθιζήσεων, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση φρακτών συγκράτησης βραχομάζας (βραχοπαγίδες), κατασκευή τοίχων από συρματοκιβώτια (σαραζανέτ), εργασίες απομάκρυνσης σαθρών όγκων και όγκων που έχουν κατολισθήσει, αποκατάσταση και εγκιβωτισμός των διαταραγμένων πρανών, εργασίες απορροής ομβρίων, ανακατασκευή παλαιών ή κατασκευή νέων τάφρων.

Το έργο «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας», με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με Ανάδοχο την εταιρεία «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».
Άλμπουμ φωτογραφιών (https://photos.app.goo.gl/ojdna8XtCDRAfSYt6)
Playlist βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=HY-
GXpVZAFE&list=PL_2mPNUW8A76G9E9xaBiTE73Rt9680jC3)