English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

22/11/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για επενδύσεις στα πλαίσια του επιχειρησιακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ


Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Λευκάδα 20-11-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
                                                               Αριθ.πρωτ.: 100362/15450
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                            
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας    : 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες   : Α. ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο       : 26453-60741
FAX                 : 26453-60745
Email              : alieia.lefkada@pin.gov.gr

                                                                                

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

Σε συνέχεια του Αρ. Πρωτ. 62143/9369/19-8-2019 εγγράφου μας,
σας ενημερώνουμε ότι και για τις παρακάτω τέσσερεις Αποφάσεις - Προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, δόθηκαν παρατάσεις ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (31-01-2020, 14:00):

1) υπ’ αριθμ. 32.41.2, Απόφαση – 2η Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ και ΑΔΑ: 99Φ84653ΠΓ-ΡΟΧ),

2) υπ’ αριθμ. 42.2, Απόφαση – 2η Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Μέτρου 3.1.22 (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5 και ΑΔΑ: ΨΝΙΦ4653ΠΓ-0ΘΓ),

3) υπ’ αριθμ. 48.2, Απόφαση – 2η Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ και ΑΔΑ: 6ΘΧΟ4653ΠΓ-917),

4) υπ’ αριθμ. 69.2, Απόφαση – 2η Πρόσκληση ΥΠΑΑΤ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Μέτρου 3.4.4 (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ και ΑΔΑ: ΩΑΚΝ4653ΠΓ-ΠΨΚ),

Οι προσκλήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr  (με τον ΑΔΑ) και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.lefkada.gr  (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΛΙΕΙΑ)

Σε κάθε πρόσκληση ξεχωριστά αναφέρονται:

Συνοπτικά όλες οι προσκλήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΕΤΡΟ
Δικαιούχοι
Χρόνος Υποβολής των Αιτήσεων
3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 
 
02.09.2019 ΩΡΑ 12:00
 
ΜΕΧΡΙ
 
31.01.2020 ΩΡΑ 14:00
3.1.22 – «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».
 
Ενδεικτικά ενισχύονται η κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων, η αγορά εξοπλισμού για την επεξεργασία των παραγόμενων αλιευμάτων, οι επενδύσεις για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας ..., η αγορά μικρού φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (βαν), με κλειστό ψυχόμενο χώρο ... .
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών.
 
 
02.09.2019 ΩΡΑ 12:00
 
ΜΕΧΡΙ
 
31.01.2020 ΩΡΑ 14:00
3.2.2, 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια.
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 
02.09.2019 ΩΡΑ 12:00
 
ΜΕΧΡΙ
 
31.01.2020 ΩΡΑ 14:00
3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Ίδρυση νέων Μονάδων Μεταποίησης ή ο εκσυγχρονισμός (ή επέκταση) υφιστάμενων Μονάδων Μεταποίησης.
Ενδεικτικά η Μεταποίηση περιλαμβάνει τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, .... και γενικά την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο
 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
 
02.09.2019 ΩΡΑ 12:00
 
ΜΕΧΡΙ
 
31.01.2020 ΩΡΑ 14:00
3.4.1 ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Απευθύνεται σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και Αναγνωρισμένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021
3.4.3 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Απευθύνεται 1) σε Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (όσον αφορά αποκλειστικά δράσεις για τη σύστασή τους), 2) Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε σχετικά αντικείμενα (αλιείας, υδατοκαλλιεργειών κλπ.), 3) Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021.


Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 


                                                                                                                                      Ε.Π. 
                                                                                                                           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                                                                ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

                                                                                                                                 Β. ΛΑΜΠΡΗΣ

<< επιστροφή