English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24/6/2019

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Θέμα: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021»
Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η περίληψη της διακήρυξης   είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΓΕ97ΛΕ-2ΑΨ

Η  διακήρυξη   είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005143293 2019-06-20

                                                                     και στο ΕΣΗΔΗΣ  με Αρ./ Α/Α Συστήματος : 76030         

 Μπορείτε να κατεβάσετε:

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) σε μορφή:

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Λευκάδα 19-06-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
                                                                Αριθμ. πρωτ.: οικ. 52741/7845
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης :

                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΙΑ  ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 & 2020-2021

Η Π.Ε. Λευκάδας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος  2019-2020 &  2020-2021».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων, οδόντα δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών  (703.382,81?) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και τριακοσίων δέκα χιλιάδων , οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (310.849,82) δικαιωμάτων προαίρεσης  (20% συν τετράμηνης παράτασης εώς 31-12-2021)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% το οποίο προκύπτει  για τους ακόλουθους λόγους: i)  για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης αυτής, καθώς και την τροποποίηση - προσαρμογή των υφιστάμενων δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών με τις οριστικές εγγραφές των μαθητών εκάστου σχολικού έτους, ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού και  ii) για τη χρονική παράταση του αντικειμένου της σύμβασης και με ή χωρίς τροποποίηση των δρομολογίων, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων  (4) μηνών (εώς 31-12-2021).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. Λευκάδας (ταχ. δ/νση: Διοικητήριο Λευκάδας, ΤΚ. 31100, Λευκάδα).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21/07/2019, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 25/07/2019 και ώρα  10:00 π.μ..

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) που ανέρχεται ανάλογα με το Τμήμα που υποβάλλουν προσφορά .

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημέρες απο την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης (εώς 31-12-2021) . Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑ:Ψ08Ν7ΛΕ-81Ψ.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι και την 6η ημέρα  πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2645360722, φαξ:2645360724 e-mail: promithion.lefkada@pin.gov.gr.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: ΕL 624. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 21-06-2019


                                                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                        του Αρθρου 175 του Ν.3852/2010 της
                                                                                                Περιφέρειας Ιονίων Νήσων


                                                                                                  Διονύσιος Στραβοράβδης 
                                                                                         Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 


<< επιστροφή