English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5/3/2018

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ κατά το έτος 2018
Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 Η Πρόσκληση   είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΡΔΝ7ΛΕ-0ΜΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Λευκάδα 02/03/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
                                                                Αριθ. Πρωτ. οικ. 18013/2838
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας    : 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες    : Γ. Καγκάνη
Τηλέφωνο        : 26453 60722
FAX                  : 26453 60724 

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ νομού Λευκάδας για το έτος 2018, με πάγια κατ΄αποκοπή χορηγήματα.

Προς τούτο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από έγγραφη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Τμήμα Προμηθειών, Αριθμός πρόσκλησης: οίκ.18013/2838/02-03-2018 Προσοχή: να μην ανοιχτεί από τη Γραμματεία» στη Γραμματεία (Διοικητήριο - Ισόγειο), το αργότερο μέχρι τις 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων.

H οικονομική προσφορά σας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 68, Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013:

  1. τον αριθμό των εργαζομένων
  2. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
  3. τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010),στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
  4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
  5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
  6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016

  1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι

α)είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητα του.

Πριν την απόφαση ανάθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει και αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές καθαρισμού του συνόλου των Υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ Ν. Λευκάδας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και εώς 31/12/2018. Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο.

Το ακαθάριστο ποσό δε θα πρέπει να ξεπερνά το μηνιαίο κατ΄αποκοπή χορήγημα ανά υπηρεσία σύμφωνα με το πίνακα του παραρτήματος Α΄ .Τα εργαλεία, τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα χαρτικά καθαρισμού, τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι, χορηγούνται από την Π.Ε. Λευκάδας.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προσφέροντα και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 
 


                                                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                                         ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

                                                                                                                ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

<< επιστροφή